Vitorlástúra részvételi feltételek

1. A WasserStart vitorlástúrán való részvétel feltétele az úszni tudás (életkortól függetlenül), tudatmódosítószermentes
állapot, a Felelõsségi és Együttmûködési Nyilatkozat kitöltése, elfogadása, aláírása induláskor és betartása a túra
teljes idõtartama alatt, a túra díjának befizetése teljes összegben indulás elõtt, a kormányos tájékoztatása a résztvevõk által
esetleges speciális egészségügyi körülményekrõl, valamint ezen Szerzõdési feltételek betartása.
2. A WasserStart vitorlástúra exkluzív szolgáltatás, melynek díja összetett szempontok szerint került kikalkulálásra,
tehát nem órabérre vagy a vitorlásélmény intenzitása alapján határoztatik meg. A túra esetleges idõ elõtti befejezése, vagy
eleve rövidebb idõtartamra való tervezése tehát nem vonja maga után a túra minimális vagy elõre megállapított díjának
csökken(t)ését.
3. Egy túra foglalás és annak a díja egy személyre, illetve egy csapatra vonatkozik, mely magában foglalhat egy
idõszakos kikötést valamelyik (az anyakikötõtõl eltérõ) kikötõben, azonkívül egy horgonyzást fürdés céljából vagy egy
fürdõzési idõt (ha a körülmények lehetõvé teszik). Amennyiben a túraidõpont nagy társaság váltott vitorláztatása céljából
kerül lefoglalásra, az már olyan rendezvény minõsül amely felárat von maga után; ez tartalmazza a többszöri kikötést az
anyakikötõben, a vitorlázat többszöri fel- és lehúzását, az új résztvevõk biztonsági információkkal való ellátását és a minden
alkalommal szükséges adminisztrációt (Felelõsségi és Együttmûködési Nyilatkozatok aláírása). A felár a következõképpen
alakul: két csapat váltásában a túra díja az alapdíj + az alapdíj harmada, három csapat váltásában az alapdíj + az alapdíj fele.
Minden résztvevõre természetesen vonatkoznak a részvételi feltételek. A váltások ideje beszámít a túra idõtartamába.
4. A Sportkör kétfajta túraidõpontot biztosít, a rövidebb túra 4 órás idõtartamú, a hosszabb egész napos (8óra).
Amennyiben erre a hajófoglalási rend lehetõséget ad, a résztvevõk kérésére ez az idõtartam túllépésre kerülhet. Ez esetben
viszont 8 órás túra alapján történik az elszámolás (Vö. 2. pont). Egyes esetekben a Sportkör egyedi túrákat is meghirdet (pl.
május 1-i vitorlástúra, naplemente-túra), melynek eltérõ lehet a díjszabása.
5. Amennyiben a túra idõtartama elõreláthatólag túlnyúlik az este 8 órás idõponton, a Sportkör által elõre
meghatározott esti felár kerül megállapításra.
6. Vitorlástúra elõzetes foglalása (elõjegyzés) esetén elõleget kell fizetni, amely a túra díjának fele. Az elõleg csak
abban az esetben visszatéríthetõ, ha a WasserStart Sportkör hibájából hiúsul meg a túra.
7. A túra díját, illetve annak hátralékát a túra megkezdése elõtt kell kifizetni.
8. Tizenkét éven aluliak számára kötelezõ a mentõmellény viselése a túra teljes idõtartama alatt. Tizenkét éven aluliak
akkor vehetnek részt a túrán, ha a szülõ, illetve törvényes képviselõ vállalja a felügyeletet és felel a gyermek megfelelõ vízi
magatartásáért.
9. A túra idõtartamának minõsül a túra kezdeteként elõre meghatározott és lefoglalt idõponttól számított idõtartam. A
túra ideje tehát sem nem tördelhetõ egy vagy több naptári napon belül, sem pedig a résztvevõk esetleges késõi érkezése
nem módosítja a visszaérkezési idõpontot. Amennyiben a Sportkör hibájából csúszik az indulás, a túra természetesen az
elõre megállapított idõtartamot fogja futni.
10. A túra idõtartamába beletartozik a vitorláshajó közös felszerelése, az elindulás a kikötõbõl, a nyílt vízen való
vitorlázás, az esetleges fürdõzés vagy idõszakos kikötés és az ott eltöltött idõ, a horgonyzás, a hazavitorlázás, a kikötés,
illetve a nagyvitorla közösen végzett elpakolása.
11. A Sportkör vállalja, hogy biztosítja a szakképzett, sokéves rutinnal rendelkezõ és a bevitorlázni kívánt vízterületet jól
ismerõ kormányost, valamint a biztonságos vitorlázásra alkalmas kabinos túrahajót. A túra kezdetekor a kormányos felhívja
a résztvevõk figyelmét a biztonsági szempontokra.
12. A Spartacus Vitorlás Egylet területén a résztvevõknek a kormányos kíséretében kell maradniuk.
13. A vitorlás klubok, a kikötõk valamint a hajó fedélzete intim terület, ahol visszafogottan kell viselkedni.
14. Amennyiben a túrarésztvevõk nem jelennek meg a megbeszélt helyen és idõben vitorlástúra céljából, a befizetett
elõleg, illetve túradíj vissza nem térítendõ. Amennyiben a Sportkör hibájából hiúsul meg a túra, a túra díja visszatérítendõ,
illetve új túraidõpont egyeztetésére van lehetõség. Amennyiben a vitorlástúra külsõ (pl. idõjárási vagy egyéb biztonsági)
okok miatt marad el, a túra díja vissza nem téríthetõ, de új idõpont egyeztetésére van lehetõség ugyanazon naptári évben.
Amennyiben a résztvevõk nem egyeztetetnek a Sportkörrel az elmaradt vitorlástúra pótlása céljából, a befizetett elõleg,
illetve a túra díja vissza nem térítendõ.
15. Indulás elõtt a Sportkör által megbízott szakképzett kormányos dönt arról, hogy a vitorlás túra biztonsági
szempontból megindítható-e. Amennyiben nem, a túra díja vissza nem téríthetõ, de a Sportkörrel új túraidõpont
egyeztetésére van lehetõség.
16. Amennyiben biztonsági szempontok indokolják (pl. közelgõ vihar), a túra a szakképzett kormányos utasítására
azonnal félbeszakad és bevitorlázás történik a biztonsági szempontból legalkalmasabb helyre. A túra hátralévõ idejét egy
pótló vitorlástúra keretében lehet levitorlázni, új idõpontot a résztvevõk és a Sportkör egyeztetnek.
17. A túra a résztvevõk kérésére bármikor félbeszakítható, de a partra érkezésig még némi idõ szükségszerûen eltelik,
ezalatt a kormányosnak tekintettel kell lennie a biztonságos hajózás szempontjaira (azaz nem feltétlenül kormányozhatja
egyenesen a part vagy a kikötõ felé a hajót).
18. Amennyiben a résztvevõk hibájából (pl. nem megfelelõ, nem biztonságos magatartás a vízen) a szakképzett
kormányos a túra félbeszakítására kényszerül, és bevitorlázás történik a biztonsági szempontból legalkalmasabb helyre, a
túra teljesítettnek tekintendõ, azaz visszatérítés vagy a hátralévõ idõ levitorlázása céljából új idõpont egyeztetése nem
kérhetõ.
19. Az idõszakos kikötésnél felmerülõ esetleges további (pl. kikötési) költségek a résztvevõket terhelik (pl.
környezetvédelmi díj Öregtihanyban)
20. A túra során felmerülõ vitorlás károk (pl. vitorlaszakadás) a Sportkört terhelik. Azonban azok a károk amelyek a
vitorláshajón való helytelen magatartásból, vagy a kormányos utasításainak be nem tartásából következnek, a
túrarésztvevõket terhelik. A szülõk felelõsek a kiskorúak megfelelõ magatartásáért, tehát az általuk okozott kár (pl.
felszerelési tárgyak vízbe dobálása) megtérítendõ a részt vevõ törvényes képviselõ által.
21. A vitorlástúra teljes idõtartama alatt a fedélzeten bármilyen tevékenység csak a szakképzett kormányos
engedélyével végezhetõ.
22. Semmilyen tárgyat, szemetet (még biológiailag lebomlót sem) nem szabad a hajóról a vízbe dobni.
23. A túrarésztvevõknek feladata a fedélzeti teendõkben való részvétel, úgymint a kormányos segítése: a) a hajó
felszerelésében; b) elkötésben és elindulásban; c) a vitorlázat és a hajó kezelésében nyílt vízen, ha a szükség (és a
kormányos utasítása) úgy kívánja; d) kikötésben; e) a hajó leszerelésében, mindenekelõtt a nagyvitorla összetekerésében.
24. Távozáskor a résztvevõk minden személyes holmit, illetve szemetet magukkal visznek, illetve ürítik a kikötõi
kukában.
Jó szelet!